ریاضیات دبیرستان

سر گروه های محترم مناطق استان


به استناد بند 5 بخشنامه 400/109810 مورخه 93/6/5 برنامه های مصوب دبیرخانه های راهبری کشوری دروس و در راستای تحلیل و بررسی سوالات درسی امتحانات نهایی؛ هماهنگ و داخلی در خرداد ماه 1393 فرم ارزشیابی برگه سوالات دروس امتحانات بر روی سامانه جامع ارزشیابی سنجش (بخش اطلاعات پژوهشی – تکمیل پرسشنامه)به آدرس  www.qb-aee.medu.ir  بارگذاری شده است .مستدعی است با هماهنگی اداره سنجش خود فرم مذکور را با توجه به راهنمایی موجود در سایت  حداکثر تا مورخه 93/11/23 تکمیل نمایید.


نکته مهم : سر گروه های محترم مناطق  نام کاربری و کلمه عبور را از اداره سنجش ناحیه یا منطقه دریافت نمایند.

 
 
بالای صفحه