ریاضیات دبیرستان

به استناد نامه شماره 19327/1/101مورخ 23/8/91 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، بارم بندی کتابهای درسی دوره متوسطه نظری و پیش دانشگاهی سال تحصیلی 92-1391 جهت اطلاع رسانی مناسب و اجرا ایفاد می گردد. 

 


 

 
 
بالای صفحه